Polityka prywatności

Klauzula informacyjna RODO

Firma ERA Spółka z o.o., operator strony www.era.com.pl w związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje na podstawie art.13 Rozporządzenia 2016/679, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

ERA Sp. z o.o.
41-500 Chorzów
ul. Katowickiej 16 B

NIP: 627-24-05-145
REGON 277435364
KRS nr 0000076821

2. Kontakt z Administratorem danych osobowych:

 ado(at)era.com.pl

3. W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przekazanych nam za pośrednictwem poczty elektronicznej, kontaktu telefonicznego, przekazania wizytówki lub poprzez naszą stronę internetową/formularz kontaktowy jest ich gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie w celu prowadzenia korespondencji z Panią/Panem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. 

4. Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być pracownicy lub współpracownicy Spółki, podmioty udzielające wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt.

5. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla celów przetwarzania, do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu odwołania zgody.

6. Jakie ma Pani/Pan prawa?

 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

7. Pani/Pana prawa wynikające z Rozporządzenia 2016/679:

 • prawo dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania jeżeli dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych i przeniesienia danych
 • prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem (może to jednak skutkować niemożnością wykonania umowy, lub ograniczeniem zakresu jej wykonania).

Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych

W związku z wprowadzeniem w ERA Sp. z o.o. środków bezpieczeństwa oraz poprawą jakości świadczonych usług w postaci rejestracji rozmów telefonicznych przychodzących i wychodzących w systemie centrali telefonicznej i przetwarzaniem przez ten system danych osobowych, spółka zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informuje, iż:

 1. Zgodnie z informacjami zawartymi w pkt. 1 i 2 klauzuli informacyjnej RODO.
 2. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi interesantów oraz zabezpieczenie interesu prawnego osoby, której dane osobowe zarejestrowano w systemie nagrywania rozmów telefonicznych oraz Administratora Danych Osobowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub dochodzenia roszczeń oraz zabezpieczenia materiału dowodowego.
 3. Monitoringiem rozmów objęte są rozmowy przychodzące i wychodzące ze Spółki poprzedzone informacją o nagrywaniu.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby dzwoniącej do Spółki (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona poprzez kontynuację rozmowy lub udostępnienie nam kontaktu telefonicznego w celu, dla którego zostały nam przekazane (m.in. w celu realizacji zawartych umów).
 5. Nagrania przechowywane są przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy od daty nagrania, po czym są usuwane przez nadpisanie danych lub do momentu odwołania zgody bądź do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. Zarejestrowane rozmowy będą udostępniane jedynie osobom i organom do tego upoważnionym.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Zgodnie z informacjami zawartymi w pkt. 7 klauzuli informacyjnej RODO.

Administrator Danych osobowych do realizacji zapisów Rozporządzenia 2018/679 wdrożył Politykę Ochrony Danych Osobowych  w ERA Sp. z o.o. i powołał  do nadzoru i realizacji całości zadań związanych z ochroną danych osobowych Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z ado(at)era.com.pl