ERA Sp. z o.o.

2010

Diamentowy Jubileusz ERA Sp. z o.o.
11 grudnia 2009 r. w chorzowskim Teatrze Rozrywki ERA świętowała Jubileusz 60-lecia istnienia.
Część oficjalną rozpoczęło przemówienie Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Pasternaka, który przybliżył historię firmy. ERA otrzymała certyfikaty Przedsiębiorstwo Fair Play 2009 oraz Solidna Firma 2009. Wicewojewoda Adam Matusiewicz wręczył pracownikom firmy Medale za Długoletnią Służbę przyznawane przez Prezydenta RP. Najlepsi kontrahenci ERA Sp. z o.o. uhonorowani zostali nagrodami Amicus Amico - Przyjaciel Przyjacielowi.
Część oficjalną zwieńczyło przemówienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Małka.
Część artystyczną uświetnił koncert Krzysztofa Kiljańskiego. We foyer Teatru goście mieli okazję podziwiać wystawę malarstwa Jerzego Dudy-Gracza oraz wystawę zdjęć "Piękno odnalezione" prezentującą odrestaurowane pałace polskie.

 

2005
Ostateczna likwidacja "Spółdzielni ERA"
Następuje zakończenie procesu likwidacji "Spółdzielni ERA". W oparciu o prowadzoną uprzednio działalność oraz całokształt potencjału ekonomicznego, kadrowego Spółdzielni  ERA Spółka z o. o. rozpoczyna samodzielną działaność.

2003
Otwarcie Hotelu Pałac Czarny Las
Pod koniec 2003 roku dokonano otwarcia Hotelu Pałac Czarny Las. Działający wcześniej jako ośrodek rehabilitacyjny pałac odrestaurowano. Po ukończeniu inwestycji Pałac Czarny Las zaczął przyjmować gości jako czterogwiazdkowy hotel, restauracja i winiarnia.

2002
Inauguracja Akcji „Bezpiecznie mieszkaj. Bezpiecznie pracuj. Bezpiecznie żyj.”
Na bazie doświadczenia związanego z zapewnianiem bezpieczeństwa osób i mienia narodził się pomysł akcji „Bezpiecznie mieszkaj. Bezpiecznie pracuj. Bezpiecznie żyj.” W jej ramach ERA Spółka z o. o. dzieli się wiedzą, doświadczeniem, finansuje oraz inicjuje przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie poziomu szeroko pojętego bezpieczeństwa. Inauguracji akcji: „Bezpiecznie mieszkaj. Bezpiecznie pracuj. Bezpiecznie żyj.” towarzyszył I –wszy Turniej Strzelecki organizowany przez ERA Spółka z o. o.

2000
Otwarcie nowego budynku przy ul. Paderewskiego
1-go grudnia dokonano otwarcia nowego budynku przy ulicy Paderewskiego, przeznaczonego dla działalności Zakładu Usług Parkingowych oraz ERA – Tech, znalazły w nim miejsce również niektóre gabinety lekarskie należące do ERA - MED.

2000
Zapada decyzja o restrukturyzacji własnościowej Spółdzielni ERA

 

1999
Ponowna Stabilizacja
Spółdzielnia daje zatrudnienie 4.500 osobom, co oznacza, iż na przestrzeni 1996-98 nastąpił wzrost o ponad 2.100 osób. Liczby te wskazują też na ogromny wymiar społeczny działalności przedsiębiorstwa dla Śląska.
Na mocy uchwały nr 1 z dnia 24 listopada Zebranie Przedstawicieli Członków ERA przyjęto Ramową Koncepcję Restrukturyzacji Własnościowej Spółdzielni ERA, które w ówczesnej sytuacji prawnej mogło zostać zrealizowane wyłącznie w drodze przekształcenia, poprzez sterowaną likwidację Spółdzielni w powoływaną do życia Spółkę Prawa Handlowego (przejmującą całokształt potencjału Spółdzielni w trakcie kolejnych lat jej likwidacji).


1998
Otwarcie w Warszawie zakładu świadczącego usługi czystościowo - porządkowe.

1995
Przyjęto nazwę „Spółdzielnia ERA”
Następuje zmiana nazwy na "Spółdzielnię ERA". Drugi człon wprowadzonej wówczas nazwy zachował się do dziś i jest kojarzony jako marka profesjonalnych usług. W związku z dalszą ekspansją terytorialną otwierane są nowe Oddziały Terenowe. Następuje też ponowne przyłączenie do Spółdzielni jej dawnego oddziału w Raciborzu.

1990
Rozpoczęcie działań restrukturyzacyjnych związanych z dostosowaniem Spółdzielni do nowej rzeczywistości rynkowej
W tym samym roku podjęto radykalne działania restrukturyzacyjne przystosowujące Spółdzielnię do wolnego rynku i nowej rzeczywistości gospodarczej. W tym roku z oddziału raciborskiego powstaje Spółdzielnia Dagger działająca w rejonie Raciborza, Rybnika i Wodzisławia Śląskiego. Od tego czasu Spółdzielnia sukcesywnie zwiększa obroty i zatrudnienie, wzrasta też liczba kontrahentów.

1990
Funkcję Prezesa Zarządu obejmuje piastujący ją do dziś mgr Krzysztof Pasternak.

1988
Osiągnięto rekordowe zatrudnienie na poziomie 8.800 pracowników
Najwyższy stan zatrudnienia w historii Spółdzielni, które wyniosło wówczas blisko 8.800 osób. Przemiany ustrojowe na przełomie lat 80/90 nie pozostały bez wpływu na sytuację Spółdzielni. Załamanie rynku stało się przyczyną pogarszającej się sytuacji lub wręcz upadku przedsiębiorstw państwowych będących głównymi kontrahentami Spółdzielni. Sytuacja ta spowodowała znaczne zmniejszenie się obrotów.

1987
Zakupienie na potrzeby rehabilitacyjne pracowników Dworku w Czarnym Lesie funkcjonującego obecnie jako czterogwiazdkowy Hotel Pałac Czarny Las.

 

1986
Wprowadza się Zakładowy System Wynagradzania i komputeryzację Spółdzielni.

 

1985
Zgodnie z Zarządzeniem prezesa Spółdzielni powołano "Komisję Wynalazczości" z intencją utworzenia działających przy niej "Grup Twórczych".

 

1984
Wprowadzenie do produkcji syrenolatarek
Uruchomienie produkcji syrenolatarek. Jest to również czas wzbogacania form rehabilitacji pracowników niepełnosprawnych oraz dynamicznego wzrostu świadczeń pracowniczych.

Lata 80-te
Uruchomienie jednostki, która dała początek dzisiejszej ERA- MOTO
To okres intensywnych działań związanych z procesem decentralizacji zarządzania oraz rozwojem usług. Powstają nowoczesne zakłady naprawy samochodów w Reptach Śl. i Świętochłowicach - dzisiejsze ERA - MOTO. Spółdzielnia kupuje i modernizuje wiele lokali dla potrzeb Oddziałów Terenowych. Organizuje się też wiele nowych przychodni lekarskich o zróżnicowanym zakresie świadczonych usług. Okres "zmian i przeobrażeń" ustrojowych upłynął bez większych zakłóceń w działalności usługowej. Działające w ramach Spółdzielni organizacje społeczno-polityczne i dwa związki zawodowe: NSZZ Inwalidów i NSZZ "Solidarność" zgodnie współpracowały z Radą Nadzorczą i Zarządem Spółdzielni. Wprowadzenie stanu wojennego nie spowodowało - poza kłopotami z łącznością i utrudnieniami natury organizacyjnej - paraliżu. Podczas stanu wojennego Spółdzielnia funkcjonowała bez jednego dnia przestoju.

1979
W tym też roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę, mocą której ustanawia odznakę "Zasłużony Pracownik Wojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów w Chorzowie".

1979
Spółdzielnia otrzymuje Złotą Odznakę Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego
Ukoronowaniem pracy członków i pracowników było przyznanie Spółdzielni w 1979 roku, Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, Złotej Odznaki Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego. W tym też roku utworzono w Raciborzu w ramach eksperymentu Oddział na własnym rozrachunku gospodarczym.


Lata 1976-77
Intensywne polepszanie zaplecza socjalnego i warunków pracy w Spółdzielni
Intensyfikowano reorganizację i rozbudowę Działu Rehabilitacyjno-Socjalnego, Szkoleniowego i BHP. Nasilono nadzór i szkolenie bhp w Oddziałach. Rozwinięto sieć terenowych Przychodni Rehabilitacyjnych z wiodącą w Chorzowie, które wyposażono w nowoczesny sprzęt i urządzenia, uzyskując wyższy poziom świadczeń. Rozwijano bazę wczasową i kolonijną w kraju i poza jego granicami. Rozszerzono wówczas również współpracę ze szkolnictwem specjalnym otaczając opieką i zapewniając absolwentom tych szkół naukę zawodu i pracę w Spółdzielni.


1975
Spółdzielnia prowadzi 179 zakładów świadczących 43 rodzaje usług
Podział administracyjny kraju spowodował ustalenie zakresu działania w ramach ówczesnych granic województwa katowickiego oraz zmianę nazwy na "Wojewódzką Usługową Spółdzielnię Inwalidów w Chorzowie". To okres intensywnego rozwoju Spółdzielni, w skład której wchodziło 20 oddziałów obejmujących zasięgiem całe województwo. Poza nimi Spółdzielnia prowadziła 179 zakładów świadczących 43 rodzaje usług dla ludności, jak i na rzecz przedsiębiorstw.


1974
Zapoczątkowanie budowy obiektu będącego obecnie siedzibą Zarządu
Spółdzielnia przejmuje budowę obiektu usługowego w Chorzowie, którą zakończono w 1975 roku. W styczniu 1976 roku dokonano uroczystego otwarcia budynku nazwanego "Domem Usług". Nazwa ta okazała się tak żywotną, że mimo upływu dziesięcioleci wśród starszych pracowników wciąż funkcjonuje. W nowych pomieszczeniach przeznaczonych na działalność usługową zorganizowano między innymi zakład: złotniczy, krawiecki, szycia kołder, dziewiarski, kuśnierski, renowacji kołder, fotograficzny i wiele innych.

Lata I971-1974
Coraz większe usamodzielnianie się Oddziałów Terenowych

Rozpoczęcie decentralizacji zarządzania poprzez przekazywanie uprawnień i obowiązków Zarządu do Oddziałów Terenowych. Ponownie Spółdzielnia przejęła następujące Oddziały Terenowe: Pszczynę, Rybnik, Tychy i Wodzisław ze Spółdzielni w Bielsku Białej: Dąbrowę Górniczą, Tarnowskie Góry i Zawiercie ze Spółdzielni w Częstochowie, a także Oddziały: Chrzanów i Olkusz ze Spółdzielni w Krakowie.
Powstanie Klubu Dyskusyjnego "Poglądy"
Duże tempo i nowoczesny styl pracy spowodował powstanie nieformalnego Klubu dyskusyjnego ''Poglądy", w ramach, którego w burzliwych dyskusjach nakreślono kierunki rozwoju Spółdzielni.

1965 - 1970
Zdobycie I miejsca w kraju za Rozwój Usług dla Ludności
Okres znacznego przyrostu wartości usług i zatrudnienia. Uruchomiono usługi remontowo-budowlane, elektromechaniczne, wodno-kanalizacyjne i inne. Utworzone zostają również specjalistyczne działy usługowe; dozoru mienia, usług różnych, motoryzacyjne, przemysłowe, parkingowe. W ramach współzawodnictwa organizowanego przez Krajowe Porozumienie Branżowe USI Spółdzielnia uzyskuje I miejsca w kraju i SZTANDAR ZA ROZWÓJ USŁUG DLA LUDNOŚCI.

 

1965
Uruchomienie Zakładu Doświadczalnego wykonującego instalacje sygnalizacyjno-alarmowe
Zapoczątkowanie działalności w zakresie instalacji sygnalizacyjno-alarmowej wykonywanej przez Zakład Doświadczalny, przemianowany następnie na Oddział Techniczno-Instalacyjny, a w dalszej kolejności Zakład Instalacji Sygnalizacyjnych (obecnie ERA - TECH Zakład Zabezpieczenia Technicznego).

 

1964
Powołanie Tadeusza Kosteckiego na stanowisko Prezesa Zarządu
Zgodnie z wolą Rady Nadzorczej i aktywu Spółdzielczego funkcję Prezesa Naczelnego objął mgr Tadeusz Kostecki, który sprawował tę funkcję przez kolejne 26 lat (do 1990 r.).

1 stycznia 1964 r
Zmiany organizacyjne

Kolejne zmiany struktury organizacyjnej związane z przekazaniem Spółdzielni w Częstochowie Oddziałów Terenowych (w Dąbrowie Górniczej, Zawierciu, Lublińcu i Tarnowskich Górach). Oddział ten przekształcił się w Spółdzielnię "Uniwersum". Od Spółdzielni odłącza się też Oddział zlokalizowany w Bielsku Białej i daje początek działającej do dzisiaj Spółdzielni "Domena".

1963
Utworzenie komórki "badawczo - rozwojowej" dla wprowadzenia  postępu technicznego w dozorze mienia. Działalnością tą objęto obszar całego kraju.


1962
Zapoczątkowanie działań związanych z rehabilitacją zawodową zatrudnianych osób niepełnosprawnych
Powołanie na nowo utworzone w Zarządzie stanowisko Z-cy d/s rehabilitacji - mgr Jana Roczka. Zapoczątkowano tym samym działalność Spółdzielni w dziedzinie rehabilitacji zawodowej inwalidów.

1961
Spółdzielnia na dużą skalę wiąże swoją działalność z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych
Następuje przejście do pionu spółdzielczości inwalidzkiej obejmujące działania w zakresie zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Kolejna zmiana nazwy na: "Spółdzielnia Inwalidów Ochrony Mienia i Usług Różnych w Chorzowie".

Lata 1959-1962
Rozwój usług różnych
Pod koniec lat pięćdziesiątych napływ nowych kadr do Spółdzielni pozwolił przyjąć koncepcję równoczesnego rozwoju usług, początkowo pokrewnych jak wspomniane parkingi, a następnie motoryzacyjne, szatniarstwo, dezynfekcja telefonów, plakatowanie, tłumaczenie tekstów obcojęzycznych, złotnictwo, kuśnierstwo i wiele innych. Podjęto też produkcję elementów budowlanych ze żwiru i żużlobetonu. Wielostronność działania miała zagwarantować byt Spółdzielni i służyć zapewnieniu zatrudnienia inwalidów oraz ich rehabilitacji zawodowej.

1957
Uruchomienie usług parkingowych
Wzrastające zapotrzebowanie na usługi spowodowało konieczność rozwinięcia oferty. Na niewielką skalę uruchomiono usługi parkingowe. Następuje zmiana nazwy ze Spółdzielni "Strażnik" na "Spółdzielnia Pracy Ochrony Mienia i Usług Różnych w Chorzowie".

1954
Przeniesienie siedziby Spółdzielni Strażnik z Katowic do Chorzowa

Reorganizacje centralnych i wojewódzkich organizacji spółdzielczych spowodowały konieczność przeniesienia siedziby "Strażnika" z Katowic do Chorzowa. Nowa lokalizacja stworzyła lepsze warunki, a tym samym zapoczątkowała nowy rozdział w historii Spółdzielni.

1952
Liczba zatrudnionych osób przekracza 2 tysiące
Załoga Spółdzielni "Strażnik" rozrasta się by osiągnąć liczbę 2214 zatrudnionych pracowników. Wówczas też powstają Oddziały Terenowe w Gliwicach i Sosnowcu.

1951
Początek ekspansji terytorialnej
Początek lat pięćdziesiątych to okres terytorialnego rozwoju Spółdzielni związanego z tworzeniem Oddziałów Terenowych. Już w roku 1951 Spółdzielnia posiada 25 oddziałów w ówczesnym województwie katowickim oraz 2 w województwie opolskim, które jednak rok później przechodzą do nowopowstałej Spółdzielni w Opolu.

1950
Rozpoczęcie działalności usługowej w zakresie ochrony mienia
W ostatnich dniach lipca 1950 roku Spółdzielnia "Strażnik" zapoczątkowała legalną działalność usługową. Jej załoga liczyła zaledwie 60 osób, jednak już pod koniec grudnia 1950 roku w "Strażniku" zatrudnionych było 767 osób.

1949
Powołanie Spółdzielni „Strażnik”
4 grudnia 1949 roku w Katowicach 16-to osobowa grupa inicjatywna na Walnym Zebraniu powołała do życia Spółdzielnię Pracy "Strażnik". Utworzona do świadczenia usług ochrony osób i mienia Spółdzielnia stała się "kamieniem węgielnym" dzisiejszej ERA Sp. z o.o.

Poszukujesz
pewnej pracy
w stabilnej
firmie?

Możesz mieć pewność, że dobrze trafiłeś.

Informacje dla
przedstawicieli
mediów

Aktualności, komunikaty, fotografie, logotypy oraz pozostałe informacje przeznaczone dla mediów.

Centrala w Chorzowie

ERA Sp. z o.o.

ul. Katowicka 16 B
41-500 Chorzów

Tel. (32) 77 25 500
Fax (32) 77 25 575
pokaż na mapie

Region Centrum

ERA Sp. z o.o.

ul. Katowicka 16 A
41-500 Chorzów

Tel. (32) 32 74 399
Fax (32) 77 25 600
pokaż na mapie

Filie i Biura Regionu Centrum

FILIA BIELSKO BIAŁA

ul. Sempołowskiej 26/1
43-300 Bielsko-Biała

Tel. (33) 48 58 507
Fax (33) 48 58 507
pokaż na mapie
FILIA CZĘSTOCHOWA

ul. Kawia 4/16
42-202 Częstochowa

Tel. 728 332 934
Fax
pokaż na mapie
FILIA KRAKÓW

ul. J. Wybickiego 7
31-261 Kraków

Tel. (12) 26 70 600
Fax (12) 26 70 600
pokaż na mapie
BIURO RYBNIK

ul. Żorska 14
44-203 Rybnik

Tel. (32) 75 57 500
Fax (32) 75 57 500
pokaż na mapie
BIURO TYCHY

ul. Bohaterów Warszawy 12
43-100 Tychy

Tel. (32) 22 73 123
Fax (32) 22 73 123
pokaż na mapie
BIURO ZABRZE

ul. Roosevelta 118
41-800 Zabrze

Tel. (32) 27 84 569
Fax
pokaż na mapie
BIURO SOSNOWIEC

ul. Żytnia 13
41-200 Sosnowiec

Tel. (32) 78 52 150
Fax (32) 78 52 151
pokaż na mapie

Region Dolnośląski

ERA Sp. z o.o.

ul. Tarnogajska 18
50-512 Wrocław

Tel. (71) 31 66 502
Fax (71) 31 66 502
pokaż na mapie
X Serwis internetowy www.era.com.pl wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij (X). Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności.